Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať

Služby v jednotlivých obciach a v mestách:

Služby v jednotlivých obciach:

Služby v jednotlivých obciach:

Žitný ostrov (12)

Všetky služby

Vojka, Dobrohošť,
Bodíky, Jazero Vojka,
Šulianske jazero

Gabčíkovo, Vrakúň,
Pataš, Sap, Ňárad,
Trstená na Ostrove,
Baka, Jurová

Šamorín, Hamuliakovo,
Kalinkovo, Kvetoslavov,
Hviezdoslavov, Mierovo, Báč

Jahodná,
Dunajský Klátov,
Tomášikovo,
Vozokany

Služby podľa činností podnikania:

Služby podľa činností podnikania:

Oblečenie, Šport

Žitný ostrov celkom: 0

Oblečenie, Šport

Žitný ostrov celkom: 0

Zdravie, Krása, Šport

Žitný ostrov celkom: 0

Zdravie, Krása, Šport

Žitný ostrov celkom: 0

Domáce potreby, Nábytok

Žitný ostrov celkom: 1

Domáce potreby, Nábytok

Žitný ostrov celkom: 1

Darčeky, Kvety, Umenie

Žitný ostrov celkom: 0

Darčeky, Kvety, Umenie

Žitný ostrov celkom: 0

Nehnuteľnosti, Financie, Marketing

Žitný ostrov celkom: 0

Nehnuteľnosti, Financie, Marketing

Žitný ostrov celkom: 0

Vyhľadať

Odporúčané služby:

Vojka nad Dunajom ǀ Zemné práce ǀ Tomsu Stav

toll Popis služby: Veľký, malý bager, kopanie základov, bazénov, trativodov, atď. Odvoz-dovoz sypkých materiálov – betonovanie – čistenie pozemkov.

Prehrať video

e-Park nástenné noviny:

e-Park nástenné noviny:

Odporúčané služby:

Služby v jednotlivých obciach Postaláda

Kategórie triedené podľa 11 žitnoostrovských miest

Služby podľa činností podnikania Postaláda

Priemysel je rozdelený podľa profesií

Všeobecné obchodné podmienky:

Všeobecné obchodné podmienky :

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim. Predmetom kúpnej zmluvy je balík služieb dostupný na webovej stránke www.e-park.sk.

Poskytovateľ služieb:

Ondrej Zsigray – Danube Creativity
Vojka nad Dunajom, 201, 930 31
IČO: 43970028
DIČ: 107 877 6413

Telefón: 0908 193 321, e-mail: info@e-park.sk
Poskytovateľ služieb je dodávateľ registrovaný na okresnom úrade v Dunajská streda, registračné číslo 210-23814.

Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je balík služieb, ktorý je výlučným vlastníctvom zákazníka.
Zákazník sa zaväzuje prevziať balík služieb a zaplatiť za jeho poskytnutie dohodnutú cenu.

Poskytovateľ služieb sa zaväzuje pripraviť balík služieb v súlade s pokynmi zákazníka a po jeho dodaní ho spravovať, aktualizovať alebo inak upravovať v súlade s pokynmi a požiadavkami zákazníka, – v súlade s platnými cenami.

Špecifikácia práce

Technická a obsahová špecifikácia diela je uvedená v prílohe, ktorá je súčasťou tejto zmluvy.

Časový limit na dokončenie

Poskytovateľ služieb sa zaväzuje dokončiť balík služieb v dohodnutej lehote.
Dohodnutý čas plnenia sa predlžuje o dni, v ktorých nie je možné pokračovať v práci z dôvodu prírodných katastrof alebo iných nepredvídateľných udalostí, ktoré nezapríčinil poskytovateľ služieb. Tento systém sa uplatňuje aj vtedy, ak poskytovateľ služieb nemôže dokončiť prácu z dôvodu prekážok na strane klienta. Napríklad informácie, obrázky, dokumenty potrebné na úpravu balíka služieb nie sú doručené v stanovenej lehote.

Cena služby

Cena balíka služieb závisí od zvoleného balíka a doplnkových služieb.
25 % ceny za úpravu balíka služieb sa platí vopred a 75 % sa platí po dodaní.
Dodatočný obsah počas úpravy balíka služieb je zahrnutý ako dodatočná príloha, ktorej cena nie je zahrnutá v cene uvedenej v zmluve.

Platobné podmienky

Po dodaní balíka služieb vám poskytovateľ služieb do 15 dní vystaví faktúru.
Platnosť faktúry je 14 dní od dátumu vystavenia. V prípade oneskorenej úhrady faktúry môže poskytovateľ služieb účtovať zákazníkovi úrok z omeškania vo výške 0,03 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

Práva a povinnosti poskytovateľa služieb

Poskytovateľ služieb má nárok na zaplatenie ceny balíka služieb v súlade s bodom 4.
Poskytovateľ služieb je povinný zhotoviť dielo v kvalite, ktorá zodpovedá účelu objednávky, platným právnym požiadavkám a záväzným normám.
Poskytovateľ je tiež povinný zahrnúť text, obrázky a iné zdroje informácií poskytnuté zákazníkom v kvalite a množstve, ktoré mu zákazník poskytol.

Práva a povinnosti zákazníka

Zákazník má právo skontrolovať obsah a funkčnosť balíka služieb.
Zákazník je povinný dodať podkladové materiály (obrazové, zvukové alebo audiovizuálne materiály, texty, titulky, obrázky) v primeranej kvalite a čo najskôr.
Objednávateľ poskytne všetky ostatné materiály, informácie a zmluvy s tretími stranami, ktoré majú vplyv na dielo.
Zákazník uhradí faktúry v dohodnutej lehote.
Zákazník odpovie na žiadosti poskytovateľa služieb o spoluprácu čo najskôr.

Zodpovednosť za škodu

Poskytovateľ služieb nezodpovedá za obsah stránok ani za správnosť a aktuálnosť informácií na nich zobrazených, túto zodpovednosť nesie zákazník.
Poskytovateľ služieb nezodpovedá za škody spôsobené stratou alebo poškodením uložených údajov.
Zákazník má právo na vyskúšanie poskytnutého balíka služieb, čo je obdobie 7 dní od doručenia. Poskytovateľ služieb sa zaväzuje bezplatne a na vlastné náklady zistiť a opraviť prípadné chyby zistené počas skúšobnej lehoty. Výnimku tvoria chyby zistené pri obrázkoch, zvukových alebo audiovizuálnych záznamoch poskytnutých zákazníkom na účely vytvorenia stránky alebo chyby zistené na základe autorských práv.

Autorské práva

Zákazník zodpovedá za právnu čistotu ním dodaných materiálov (textov, obrázkov, počítačových programov, animácií, prezentácií a iných zdrojov) a za dodržiavanie autorských práv, – práv duševného vlastníctva.
Zákazník získava výhradné právo na používanie balíka služieb zaplatením plnej ceny.

Ukončenie zmluvy

Poskytovateľ služieb je oprávnený vypovedať zmluvu, ak zákazník poruší podmienky tejto zmluvy napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu.
Zákazník je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak poskytovateľ služieb poruší podmienky tejto zmluvy napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu. Ak poskytovateľ služieb neposkytol balík služieb v stanovenej lehote v súlade s podmienkami stanovenými v článku 3 ods. 2.

Záverečné ustanovenia

Každá zmena a doplnenie zmluvy si vyžaduje písomný dodatok podpísaný oboma stranami.
Zmluva sa riadi Obchodným zákonníkom a ostatnými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
Zmluvné strany sa zaväzujú, že sa pokúsia vyriešiť všetky spory, ktoré vzniknú v súvislosti s touto zmluvou, najmä dohodou.

Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 1.9.2022.

Používame cookies, aby sme vám poskytli najlepšie online služby.